Osztályfőnökök

Szabó Mónika

szabo.monika@biairefi.hu
1. osztály, hittan

Tanító-hitoktató végzettséget a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán szereztem, majd pár évvel később az Eszterházy Károly Egyetemen földrajz-pedagógia szakot végeztem.Sok éven keresztül dolgoztam egy nyolcosztályos gimnáziumban, ahol természetismeretet és hittant tanítottam.Gyerekkorom óta a Biai Református Gyülekezet tagja vagyok, és hosszú évek óta az ifjúsági munkában veszek részt.nFontosnak tartom, hogy a gyermekek az iskola világába lépve biztonságos és szeretetteljes légkörben tölthessék mindennapjaikat. Igyekszem mindent megtenni azért, hogy tanulóim szívesen lépjék át az iskola kapuját, és hogy örömmel végezzék feladataikat. Legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy miközben a diákjaim tudásban és ismeretben gyarapodnak, aközben egyre jobban megismerjék a Biblia Istenét. Azt a Megváltó Jézus Krisztust, akire bizton építhetik, alapozhatják életüket. Munkám során számítok a szülők támogató együttműködésére. Hiszem, hogy a gyermekek oktatása és nevelése csak akkor lehet eredményes, ha a szülők és a tanító között egy kölcsönös bizalmon alapuló jó kapcsolat alakul ki.

Göncziné Siklós Emőke

siklos.emoke@biairefi.hu
2. osztály, rajz, ének, technika, napközi
Budaörsön keresztény családban nőttem fel, az innen való „gyökereim” alapvetően meghatározzák személyiségemet. 2018-ban Biatorbágyra költöztünk férjemmel és három gyermekünkkel, azóta igyekszünk bekapcsolódni a „biatorbágyi” mindennapokba. Diplomámat 2010-ben szereztem az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán. Nagyon hálás vagyok, a Jóistentől kapott ajándékként élem meg, hogy – kisebb kitérőt követően – ide vezetett a Biai Református Általános Iskolába. Neveltetésemből fakadóan nem hiszek a véletlenekben, szerencsében, hanem úgy vélem, mindennek, ami velünk történik, rendeltetése van. Lelkiismeret-beli kötelességemnek érzem és arra törekszem a mindennapok során, hogy az oktatói munkámon túlmenően hangsúlyt fektessek a gyermekek erkölcsi nevelésére is. Vallom, hogy akár életre szólóan meghatározóak lehetnek az ebben a korban szerzett tapasztalatok.

Theisz-Balázs Orsolya

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai karán matematika műveltségterületen végeztem. Gyermekeim testi-szellemi fejlődése során megtapasztaltam a következetesség, türelem, biztonságérzet szavak jelentőségét is az oktatás-nevelés folyamatában. A tanulókkal való közös életünk mindennapi részévé válik a Jóistenbe vetett hitünk, a vele közösségben élés. A közös munkánk elengedhetetlen része pedig a biztonságot adó szabálykeret, amelyet határozott iránymutatással, közösen alakítunk ki, és mindennapjaink részévé válik. A közösségépítés fontos része az előttünk álló sikeres négy évnek, hiszen közös céljainkat akkor tudjuk megvalósítani, ha összetartó közösséget teremtünk. Feladatomnak tekintem, hogy a rám bízott gyermekek szeressék és ismerjék Biatorbágyot, az azt körülvevő tájat, barátságban legyenek a természettel. Tudom, elsősorban bizalomra van szükség, amikor iskolát, tanítót választunk gyermekeink számára, mert utólag derül ki, jól választottunk-e. Köszönöm ezt az elkötelezettséget, „… mert akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.”(Lukács 12,48)

Szegedi Józsefné Adrienn

3.b osztály

Kontra Imre

kontra.imre@biairefi.hu
4. osztály, ének-zene
„Az Úrnak áldása, az gazdagít meg…” (Péld. 10:22)
Számomra mind a gyermekeim, mind az iskolában reám bízott gyermekek Isten ajándékai, akikért felelősséggel tartozom. Hiszem, hogy iskolánk eszköz Isten kezében. Életem része a napi imádkozás és bibliaolvasás. A bicskei és a biai gyülekezetben éljük meg családommal Isten közelségének ajándékait. Hálásak vagyunk áldásaiért és gondviseléséért, melyet nap, mint nap megtapasztalhatunk. Célom, hogy a reám bízott gyermekekkel is megosszam Benne vetett hitemet és bizodalmamat.

Bencze Bálint

bencze.balint@biairefi.hu
5. osztály, történelem, angol, hon és népismeret

Pátyon nevelkedtem egy református pedagógus családban, és jelenleg is itt élünk feleségemmel, aki szintén gimnáziumi tanár. Történelemmel gyerekkorom óta foglalkozom, míg az angol nyelv tinédzserként került közel hozzám. Diplomámat 2022 nyarán szereztem meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd ezt követően lettem pályakezdő tanár Biatorbágyon.


Hajnóczi Kristófné Barabás Orsolya

barabas.orsolya@biairefi.hu
6. osztály, hittan
Biatorbágyon nőttem fel, gyermekkorom óta tajga vagyok a Biai Református Gyülekezetnek. Férjemmel 3 fiúgyermeket igyekszünk Isten útjára nevelgetni. Két kisebb fiunk még Iskolánk tanulója. Diplomáimat a Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakán (2003), illetve a Debreceni Református Egyetem vallástanár szakán (2006) szereztem. 2017-ben OKJ-s segédkönyvtáros képzést végeztem, 2022-ben pedig a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemen diplomáztam, mint közoktatási vezető. Nemcsak a tananyag átadása fontos a számomra, hanem az is, hogy eszköz lehessek az Isten kezében az Ő végtelen szeretetének és kegyelmének a megismeréséhez. „Taníts engem utaidra, URam, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet.” Zsoltárok 86:11


Gór Nóra

gor.attilane@biairefi.hu
7. osztály, természettudomány, biológia, földrajz
Több mint 30 év gyakorlattal rendelkezem. Több ízben és több éven át vezettem szakmai munkaközösségeket. Tanóráimat az élményközpontúság, kooperativitás és az IKT-eszközök használata jellemzi. Osztályfőnökként elsődleges feladatomnak azt tartom, hogy szeretetteljes, egymást elfogadó és tisztelő közösséget építsek. Munkám minden területén arra törekszem, hogy a gyerekeket elvezessem arra az ismeretre és felismerésre, amely Isten és embertársaik szolgálatához vezet. Ahogy Pál apostol mondja, minden értelem és bölcsesség Krisztusban van elrejtve.

Mátyási Mariann

matyasi.mariann@biairefi.hu
8. osztály, hittan, rajz, ének-zene, egyházi ének
Hitvallásom, két igei pilléren nyugszik. Az első a János 15,16 ahol Jézus ezt mondja: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” Isten küldetésében járva helyén van az életem, azon a helyen, ahová Ő rendelte életemet, és itt megad mindent, amire szükségem van. A második, ennek a megszólításnak hitbeli megragadása: „Az igaz ember pedig, hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsidó 10,38-39)