Biai Református Általános Iskola
"Ragyogjon a ti világosságotok" (Mt 5, 16)

Tanítók, tanárok

kép

Bagyinszki Ádám

testnevelés, gyógytestnevelés, gyógypedagógus
Gyerekkoromtól a mozgás és az aktív életmód szerelmese vagyok, melyet szüleim tápláltak belém. 14 sportágban versenyszerűen vettem részt, magasugróként válogatott atléta voltam. A Testnevelési Egyetemen, majd az egri tanárképzőn szereztem testnevelőtanári diplomát. 8 éven keresztül dolgoztam a Gyengénlátók Általános iskolájában, ahol Csörgőlabda edzőként is tevékenykedtem a mindennapos testnevelés órák mellett.
A TSMT-vel 2005-ben ismerkedtem meg Lakatos Katalin által vezetett képzéseken. Azóta több alkalommal frissítettem ismereteimet ezen a területen. Saját fejlesztőműhelyt hoztunk létre feleségemmel, ahol a mozgásérzékelés feladatköreit a mászófalra tervezett feladatokkal bővítettem. Csoportos iskolaelőkészítést és sérült gyerekekkel való foglalkozásokat vezetünk. Testnevelő tanárként 15 évet töltöttem az oktatásban. Fejlesztőpedagógusként szenzomotoros fejlesztéseket tartok a Refis gyerekeknek, külső helyszínen.
kép

Bagyinszkiné Bizánc Andrea

gyógypedagógus, gyógytestnevelés
Testnevelő tanárként és gyógytestnevelő tanárként végeztem a Magyar Testnevelési Egyetemen. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán gyógypedagógus diplomát szereztem. Testnevelőtanárként, gyógytestnevelőként éveket töltöttem az oktatásban. Korai fejlesztéssel, pedagógiai szakszolgálatnál és saját fejlesztő műhelyben foglalkoztam. Budaörsön szertorna edzéseket szerveztem és versenyeztettem leány csapatokat, magam is szertornáztam 10 éven keresztül. Szeretem a mozgást és fontosnak tartom a felnövekvő generációval felismertetni, hogy ez a lételemünk. Nagycsaládos édesanya vagyok, férjemmel öt gyermekünk van. A Refiben 3. éve gyógypedagógusként dolgozom. A normál intelligenciájú gyermekek fejlesztésével foglalkozom, ha a gyermek valamilyen oknál fogva teljesítményében elmarad korától illetve kortársaitól. Feladatom a lemaradás okainak feltárása és a fejlesztő foglalkozások levezetése. A gyógytestnevelés célja, a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küzdő tanulók testnevelés eszközeivel történő speciális ellátása.
kép

Bognárné Kovács Andrea

angol
Biatorbágyon születtem, itt élek családommal – férjemmel és két fiammal – együtt, a Biai Református Egyházközségnek vagyunk tagjai.
Tanári pályámat a Biatorbágyi Általános Iskolában kezdtem, később Budapesten, a Julianna Református Általános iskolában dolgoztam, majd Etyeken a Kolumbusz Humángimnázium és Általános Iskolában angol és francia nyelvet tanítottam.
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon ..." - olvashatjuk a Példabeszédek könyvében. Ez az ige vezérel pedagógiai munkám során, s ezt az útmutatást igyekszem követni a hétköznapokban is. Isten nagy ajándéka, hogy olyan helyre állított a Biai Református Általános Iskola pedagógusaként, ahol eszköz lehetek a gyermekek evangéliumi nevelésében.
kép

Faragó-Molnár Judit

rajz, technika, környezet, napközi
A Biai Református Gyülekezet tagjaként nagy öröm számomra, hogy iskolánk egyik napközis csoportját vezethetem. Diplomámat 2009-ben szereztem a győri Apácai Csere János Tanítóképző Főiskolán.
Fontosnak tartom, hogy a gyermekek ne csupán ismereteiket, tudásukat gyarapítsák, hanem Istent félő, hazájukat szerető felnőttekké váljanak.
kép

Fűz András

informatika, digitális kultúra
Tősgyökeres biatorbágyi lakosként nagy megtiszteltetés számomra, hogy abban az épületben taníthatok, ahova egykoron én is iskolába jártam. Alapvetőlen egy műszaki beállítottságú, gyakorlatias ember vagyok és munkám során törekszem az egyszerű, de nagyszerű megoldásokat megtalálni. Valahogy ezt a szemléletet szeretném átadni a diákjaimnak az informatika és digitális kultúra tanítása közben. Azt szeretném elérni, hogy  az általam tanított tantárgy ne probléma, hanem lehetőség és eszköz legyen a gyerekek számára és hatékonyan segítse őket a tanulásban.
kép

Göncziné Siklós Emőke

rajz, ének, technika, napközi
Budaörsön keresztény családban nőttem fel, az innen való „gyökereim” alapvetően meghatározzák személyiségemet. 2018-ban Biatorbágyra költöztünk férjemmel és három gyermekünkkel, azóta igyekszünk bekapcsolódni a „biatorbágyi” mindennapokba. Diplomámat 2010-ben szereztem az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán. Nagyon hálás vagyok, a Jóistentől kapott ajándékként élem meg, hogy – kisebb kitérőt követően – ide vezetett a Biai Református Általános Iskolába.
Neveltetésemből fakadóan nem hiszek a véletlenekben, szerencsében, hanem úgy vélem, mindennek, ami velünk történik, rendeltetése van. Lelkiismeret-beli kötelességemnek érzem és arra törekszem a mindennapok során, hogy az oktatói munkámon túlmenően hangsúlyt fektessek a gyermekek erkölcsi nevelésére is. Vallom, hogy akár életre szólóan meghatározóak lehetnek az ebben a korban szerzett tapasztalatok.
kép

Hajnóczi Kristófné Barabás Orsolya

tanulószoba, magyar nyelv és irodalom
Biatorbágyon nőttem fel, gyermekkorom óta tajga vagyok a Biai Református Gyülekezetnek. Férjemmel 3 fiúgyermeket igyekszünk Isten útjára nevelni. Gyermekeink a Biai Református Általános Iskola tanulói.

Diplomáimat a Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakán (2003), illetve a Debreceni Református Egyetem vallástanár szakán (2006) szereztem. 2017-ben OKJ-s segédkönyvtáros képzést végeztem. Az iskolában napközis / tanulószobás nevelői feladatokat látok el, illetve a tankönyvek kezelése mellet az iskolai könyvtár fejlesztésén dolgozom.
kép

Horgosné Deme Annamária

magyar nyel és irodalom, angol
Keresztyén édesanyám példája nagyon meghatározó volt számomra, általa kerültem én is a pedagógus pályára és kaphattam útravalóul olyan lelkesedést, ami a mai napig elkísér. Gyermekkoromban színjátszást tanultam és az olvasás szeretete, az irodalom valamint a magyar nyelv gazdag kifejezőkészsége megalapozták számomra az útirányt.
2002-ben Szombathelyen szereztem diplomámat, és tizenöt éve tanítok magyar nyelv és irodalmat valamint angol nyelvet. Négy éve Gödöllőn élünk férjemmel és három gyermekünkkel, és a Hévízgyörki Református Gyülekezethez tartozunk. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy Bián keresztyén közegben taníthatok.
Fontos számomra, hogy a rám bízott gyermekek lelkesek, motiváltak legyenek angol és magyar nyelvből egyaránt. Bátran merjenek szóban és írásban is kommunikálni és elhiggyék, hogy Isten mindannyiunknak adott tálentumokat az élet különböző területein. Tanóráimon nagy hangsúlyt fektetek a játékra, hogy a tanulás a felfedezés öröme legyen. A legnagyobb ajándék  pályám során, hogy részese lehetek annak a fejlődési folyamatnak, amikor a gyermekek megismerhetik egy-egy tudomány vagy művészeti ágban, mennyi mindenre képesek.
„Az emberben rejlő képességek nagyobbak, mint ahogy azt ő tudja, és a képességek, amelyeket Isten neki adhat, nagyobbak, mint álmodná.“   C. H. Spurgeon

kép

Kiss Baranyiné Szilágyi Dóra

művésztanár
Hódmezővásárhelyen nőttem fel, egy nagy művészeti múlttal rendelkező alföldi városban. Általános iskolai festőművész tanárnőm megismertetett az alkotás varázslatával, melytől a mai napig nem szakadtam el. Boldog ember vagyok, mert rajzolok, festek és ezt a tudást átadhatom a rám bízott gyermekeknek. Hiszem, hogy a pedagógus pálya felé Isten irányított, s azóta is bátorít és fogja a kezem. Alkotóművészként aktív tagja vagyok a Keszi-Art Egyesületnek. Célom, hogy diákjaim örömmel alkossanak, érezve segítő támogatásomat, hiszen a gyermekek a legnagyobb művészek, mert a szívükből rajzolnak.
Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” (Szent-Györgyi Albert)
kép

Kontra Imréné Réka

hittan, technika, napközi
A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme…”(Péld. 1:7)
Kétgenerációs lelkészcsaládban nőttem fel, Isten igéjének légkörében. Szüleim hitét, szeretetét, drága örökségként őrzöm és igyekszem tovább plántálni. Isten három fiúgyermekkel és egy kislánnyal áldott meg, akiket a kapott hitbeli örökségben nevelünk férjemmel, nagy örömmel. Hálatelt szívvel tanítok ebben a református iskolában, ahol a szülők, a gyülekezet imádságát, áldozatkészségét és szeretetét nap, mint nap megtapasztalhatom.  Szeretném, ha Isten szeretetének, kegyelmének, dicsőségének fényét tükrözhetném, a reám bízott gyermekek életével együtt.
SOLI DEO GLORIA!
kép

Kucsera Klára

néptánc
Biatorbágyon élek férjemmel, két iskolás gyermekünk van, a Biai Református Gyülekezet tagjai vagyunk 9. éve. Felnőttként érintett meg Isten gondviselő szeretete, Jézus Krisztus megváltása és lett áldássá az életemben.
A Biatorbágyi Református Általános Iskola mellett fő állásban az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskolában tanítok néptáncot és népi játék-testnevelést alsó tagozaton, emellett a 3. osztály alsó tagozatos napközis tanítója, a felső tagozaton pedig hon-és népismeretet szakos tanár vagyok. Ugyanitt ének-zene órákat is tartok a 7-8 osztályosoknak.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem szaktanári képesítésemet 2020-ban, korábbi diplomámat pedig az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola művelődésszervező szakán 1999-ben. Több hangszeren játszom, klasszikus hangképzést tanultam, népi ének alap és mesterképzést végeztem, néprajzi gyűjtőmunkában is részt vettem.  A Magyar Művelődési Intézetben bábmozgatást tanultam. 
12 éve Kerekítő népzenés-énekes-ölbeli játékos és bábos-tornás foglalkozásokat tartok több helyszínen, rendszeresen gyermekrendezvényeken szerepelek, ovis néptánc csoportot vezetek. 2021-ben Így tedd rá! néptánc mintapedagógus minősítést kaptam.
Kodály nyomán úgy gondolom, hogy hagyományaink ápolása, megőrzése, továbbadása, oktatása úgy valósulhat meg igazán, ha azt már a bölcsőnél elkezdjük, majd az óvodában és iskolában is éltetjük. Istenfélő emberként és pedagógusként is fontos számomra a keresztyén értékek átadása, néphagyományaink és keresztyén ünnepeink egyensúlyban tartása. 
Mottóm:
„A gyermek láthatóvá vált életcél, a mosolygó és megszólaló léttitok, az a holnap, amiért ma élek, s amit ma már bírni és ölelni tudok!” (Ravasz László néhai református püspök)
kép

Mészáros Péter

fizika
Fizika-informatika-technika szakosként tanítottam minden iskolafokozatban és képzési típusban, többek között a győri Krúdy, az Audi, és az evangélikus Péterfy középiskolákban, és a Széchenyi István Egyetemen, dolgoztam science centerekben. Tehetséggondozó szakkört vezetek, pedagógus továbbképzéseket tartok, és egy nemrég felbukkant Öveges József-hagyaték feldolgozását is végzem.

A Győr-Szabadhegyi református gyülekezet presbitere vagyok, református lelkész édesapai és nagyapai háttérrel. A kísérleti fizika, az élmény alapú, szemléletes oktatás a lételemem. Nem szeretnék senkiből atomrakétatervezőmérnököt vagy atomfizikust faragni. Inkább rámutatnék, hogy a teremtett világ érdekes, izgalmas, fizika nem csak a tankönyv borítói között és krétapor szagú feladatokban létezik, hanem élő módon körül vesz minket a mindennapokban.

​A kíváncsiságra alapozva a kérdezés képességét és a kérdezés bátorságát szeretném fejleszteni diákjaimban. Alapelvem, hogy minden összefügg mindennel, különösen a fizikával. Szeretem a zenét, a túrórudit és
nem lehetetlen nekem eszperente nyelven csevegnem, mert kedvelem eme enyhe elme-stresszt.
kép

Molnárné Kis Irén

napközi
Több, mint negyven éve tevékenykedem, mint pedagógus vidéken és a fővárosban, beosztottként és
vezetőként is.
Volt szerencsém együtt munkálkodnom komoly szaktekintélyekkel, akik követendő mintát mutattak
a hivatás tudatom kialakításában.
Hiszem hát, hogy a munkám csak akkor lehet eredményes, ha a tiszteletet érdemlő szakmai tudás
párosul a gyermekszeretettel.
kép

Nagyné Győrfy Ildikó

egyházi ének, ének, énekkar
Az 5. és 6. osztályban tanítok ének-zenét és egyházi éneket. Iskolánk gyermekkórusát öt éve vezetem. Óvónői végzettséggel rendelkezem. Gyermekeim születése előtt 13 évig dolgoztam gyerekek között - többnyire óvodában, másfél évet általános iskolában, két és fél évet és egy gyermekotthonban.
Zenei ismereteim javát a református kántorképző elvégzésével szereztem Debrecenben. Ezzel egy időben teológiai alapvizsgát is tettem a Budapesti Teológiai Akadémián. Gyermekkorom óta keresztyén tanítás vett körül. Isten a konfirmációs éveimben hívott el a hit útjára és a neki való szolgálatra, amely mindig a zene és a pedagógia valamilyen ötvözetéből állt. Sokévi főállású anyaságot követően előbb a kántori szolgálatot vállaltam el templomunkban (2008), majd a gyülekezeti és az iskolai énekkar vezetését (2014). Az idei tanévben iskolánk egyházi énekóráin is taníthatom a gyermekeket az éneklés szeretetére, amit igyekszem elvégezni a legjobb tudásom szerint. Meggyőződésem, hogy csodálatos énekeink szövegén keresztül a diákok hitbeli nevelésére is nyílik lehetőség.
kép

Dr. Ormándlaky Karola

angol
Bicskén nőttem fel, a hit útjára anyai nagyszüleim tereltek egészen kicsi korom óta, és ez azóta is meghatározza az életemet. Férjemmel 2014-ben költöztünk Biatorbágyra, 3 kisgyermekünk van. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Biai Református Általános Iskolában taníthatok angol nyelvet.

Angol nyelvű diplomámat 2007-ben Skóciában szereztem. Egyetemi tanulmányaim során tapasztaltam meg, hogy mind szakmailag, mind szociálisan milyen fontos az idegen nyelv magabiztos használata. Ezen az úton igyekszem a rám bízott gyermekeket elindítani, hogy szeressék meg a nyelvet, és merjék is használni azt.
kép

Sárvári István

kémia
Az ELTE Természettudományi Karán szereztem kémia-fizika szakos középiskolai tanári diplomát. Több mint 25 éve vagyok a tanári pályán, ennek meghatározó részét a győri Révai Miklós Gimnázium tanáraként, valamint, szülőfalumban, a Lébényi Általános Iskola és Zeneiskola igazgatójaként töltöttem. Jelenleg Győrben a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnáziumban tanítok főállásban. Családommal Lébényben élünk, ahol alpolgármesteri feladatokat is ellátok, valamint több mint 30 éve vagyok lelkes dalosa a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskarnak. Kémia-fizika szakos tanárként hiszem, hogy: „Szép dolog az életet találékony művészetekkel nemesíteni” -ahogy az a Nobel-emlékérem hátoldalán is olvasható, s remélem, hogy tanítványaim között sokan gondolják majd úgy – a Biai Refiben is -, hogy ezekkel a „találékony művészetekkel”, vagyis a természettudományokkal való foglalkozás, valóban szebbé nemesítheti életünket.
kép

Siklósné Magyar Enikő

testnevelés
A Magyar Testnevelési Egyetemen végeztem testnevelő tanár-gyógytestnevelő tanár szakon, majd középiskolában tanítottam. Férjemmel és három gyermekemmel Budaörsön élek. A mozgás és a sport mindig életem fontos részét alkotta, egyetem alatt versenyszerűen atletizáltam, majd érdeklődésem középpontjába a természetben űzhető sportok kerültek. 
Célom, hogy a diákokkal megismertessem és megszerettessem a különböző mozgásformákat, hogy az iskolát befejezve is igényeljék a mozgást, és szívesen sportoljanak.
kép

Szereczné Hegedűs Rita

magyar nyelv és irodalom
Sokféle oktatási intézményben (általános iskola, felnőttképzés, egyetem) tanítottam, kreatív írás és kézműves tábort vezettem, részt veszek tankönyvek és digitális feladatok fejlesztésében, oktatással kapcsolatos kutatásokban mióta a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen magyartanárként és kommunikációs szakemberként végeztem. Mégis férjemnek és négy fiunknak köszönhetem a legtöbb inspirációt, tanítással kapcsolatos ötletet.

Irodalmat azért szeretek tanítani, mert mély beszélgetések alakulnak ki, az irodalomértéssel életre szóló önismereti, tehát lelkiekben való növekedési módszert adhatok. A magyar nyelv oktatásában pedig azt élvezem, amikor a száraznak tűnő tananyag izgalmas logikai feladattá lényegül, hogy a magyar nyelv sajátságai tudatosuljanak, így segítve az idegen nyelvek elsajátítását.
kép

Talabér Szilvia

napközi
"Hajlékod az örökkévaló Isten és alattad vannak örökkévaló karjai."5Móz.33:27. 

Nyíregyházán nőttem fel. Férjemmel 2006-ban  költöztünk Zsámbékra, itt neveljük hitben, szeretetben 3 gyermekünket. Zsámbéki Református Egyházközség tagjai vagyunk. Második oklevelemet, pedagógusként, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem meg. Barátságos és közvetlen természetemnek köszönhetően különleges kapcsolatom van a gyerekekkel. Arra törekszem, hogy egészséges testi, lelki fejlődésük támogatása mellett, barátságos légkört biztosítsak a számukra. Édesapám világéletében pedagógusként tevékenykedett. Érdeklődve néztem gyermekkoromban, hogy mennyire alázatosan, hatalmas odaadással végzi ezt a csodálatos hivatást. Most alkalmam nyílik megmutatni, hogyan lehet önzetlenül, Isten szeretetének segítségével, kisgyermekek, tanító – nevelő munkájában részt venni. 
kép

Veresné Fekete Zsófia

biológia, természetismeret, napközi

Református családból származom, felmenőim között református lelkészek is voltak.

Hivatásomnak tekintem a gyermekek Isten ismeretében való nevelését, az Ő értünk való munkájának megismertetését igéjén és a teremtett világ vizsgálatán keresztül.

Biológia-környezetvédelem szakos tanárként és református vallástanárként szereztem diplomáimat Szegeden. Tanulmányaim befejeztével egyházi iskolák, képzéssel foglalkozó civil szervezetek tevékenységét segítettem munkámmal, majd szegedi általános iskolákban tanítottam hittant. Munkám során gyakorlatot szereztem a pályázatírás, projektmenedzsment terültén is.

Férjemmel iker fiúkat nevelünk, 2018 végén költöztünk Szegedről Etyekre, ekkor kezdtünk járni a Biai Református Gyülekezetbe. 2019-től a Biai Református Általános Iskolában rajzot tanítok és napközisként segítem a gyerekek tanulását.