Biai Református Általános Iskola
"Ragyogjon a ti világosságotok" (Mt 5, 16)

Osztályfőnökök

kép

Theisz-Balázs Orsolya

1.a osztály
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai karán matematika műveltségterületen végeztem. Gyermekeim testi-szellemi fejlődése során megtapasztaltam a következetesség, türelem, biztonságérzet szavak jelentőségét is az oktatás-nevelés folyamatában.
A tanulókkal való közös életünk mindennapi részévé válik a Jóistenbe vetett hitünk, a vele közösségben élés. A közös munkánk elengedhetetlen része pedig a biztonságot adó szabálykeret, amelyet határozott iránymutatással, közösen alakítunk ki, és mindennapjaink részévé válik.
A közösségépítés fontos része az előttünk álló sikeres négy évnek, hiszen közös céljainkat akkor tudjuk megvalósítani, ha összetartó közösséget teremtünk. Feladatomnak tekintem, hogy a rám bízott gyermekek szeressék és ismerjék Biatorbágyot, az azt körülvevő tájat, barátságban legyenek a természettel.
Tudom, elsősorban bizalomra van szükség, amikor iskolát, tanítót választunk gyermekeink számára, mert utólag derül ki, jól választottunk-e. Köszönöm ezt az elkötelezettséget, „… mert akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.”(Lukács 12,48)
kép

Székelyné Czirják Katalin

1.b. osztály, alsós munkaközösség vezető
Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Zsolt. 127:3
2000 óta élek Biatorbágyon férjemmel és három iskolás gyermekünkkel. Családommal tagjai vagyunk a Biai Református Gyülekezetnek, életem alapja a megváltó Jézus Krisztusba vetett hit. Tanítóként fontosnak tartom, hogy a minőségi oktatói munka mellett tanítványaim napról napra megtapasztalják Isten szeretetét és életükre szabott rendjét. Megtanulják egymást elfogadni és tisztelni, és felismerjék saját értékeiket is. Hivatásomat Istentől kapott feladatnak tekintem, és hálás vagyok minden egyes gyermekért, akit rám bízott.
kép

Kontra Imre

2. osztály, ének-zene
„Az Úrnak áldása, az gazdagít meg…” (Péld. 10:22)
Számomra mind a gyermekeim, mind az iskolában reám bízott gyermekek Isten ajándékai, akikért felelősséggel tartozom. Hiszem, hogy iskolánk eszköz Isten kezében. Életem része a napi imádkozás és bibliaolvasás. A bicskei és a biai gyülekezetben éljük meg családommal Isten közelségének ajándékait. Hálásak vagyunk áldásaiért és gondviseléséért, melyet nap, mint nap megtapasztalhatunk. Célom, hogy a reám bízott gyermekekkel is megosszam Benne vetett hitemet és bizodalmamat.
kép

Szabó Mónika

3. osztály, hittan
Tanító-hitoktató végzettséget a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán szereztem, majd pár évvel később az Eszterházy Károly Egyetemen földrajz-pedagógia szakot végeztem.
Sok éven keresztül dolgoztam egy nyolcosztályos gimnáziumban, ahol természetismeretet és hittant tanítottam.  
Gyerekkorom óta a Biai Református Gyülekezet tagja vagyok, és hosszú évek óta az ifjúsági munkában veszek részt.
Fontosnak tartom, hogy a gyermekek az iskola világába lépve biztonságos és szeretetteljes légkörben tölthessék mindennapjaikat. Igyekszem mindent megtenni azért, hogy tanulóim szívesen lépjék át az iskola kapuját, és hogy örömmel végezzék feladataikat.
Legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy miközben a diákjaim tudásban és ismeretben gyarapodnak, aközben egyre jobban megismerjék a Biblia Istenét. Azt a Megváltó Jézus Krisztust, akire bizton építhetik, alapozhatják életüket.
Munkám során számítok a szülők támogató együttműködésére. Hiszem, hogy a gyermekek oktatása és nevelése csak akkor lehet eredményes, ha a szülők és a tanító között egy kölcsönös bizalmon alapuló jó kapcsolat alakul ki.
kép

Vándor Péterné Etelka

4. osztály, hittan
Férjemmel és három gyermekemmel 2010 óta élek Biatorbágyon. Fiatal felnőttként Isten tökéletes szeretetét és megváltását megismerve, megtapasztalva és elfogadva, tudatosan választottam a "keskeny utat". Ezt követően szereztem református hittanoktatói diplomámat 1995-ben, tanítói diplomámat pedig 2000-ben. Hivatásomat legjobb tudásom, lelkiismeretem, felelősségem és erőm szerint hűséggel igyekszem betölteni. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megértsék, hogy a Biblia szabályai értünk és nem ellenünk vannak, valamint, hogy  különbözőségeik ellenére megtanulják egymást elfogadni, tisztelni és szeretni.
kép

Kirmer Dániel

5. osztály
Testnevelőtanár-Pedagógiatanár végzettségeimet Pécsett és Egerben szereztem. Szakmai érdeklődésem és kutatásaim célcsoportja az óvodás és kisiskolás korosztály motoros képességfejlesztése, ezen belül a koordinációs képessségfejlesztés hatása a tanulási teljesítményre.
Életem legmeghatározóbb mozzanata a Megváltó Úr Jézus szabadító kegyelmének megtapasztalása volt, amit felnőttként éltem meg. Azóta igyekszem életemet az Ő iránymutatása és velem kapcsolatos akartának megértése szerint élni és a rám bízott gyermekek felé is a Benne való bizodalom örömhírét és bizonyságát közvetíteni.
Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róm. 9,16.)
kép

Mátyási Mariann

6. osztály, hittan, rajz, ének-zene
Hitvallásom, két igei pilléren nyugszik. Az első a János 15,16 ahol Jézus ezt mondja: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” Isten küldetésében járva helyén van az életem, azon a helyen, ahová Ő rendelte életemet, és itt megad mindent, amire szükségem van. A második, ennek a megszólításnak hitbeli megragadása: „Az igaz ember pedig, hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsidó 10,38-39)
kép

Nagy Péterné Emese

7. osztály, hittan, történelem, felsős munkaközösség vezető
Református lelkészcsaládban nőttem fel. A hit meghatározó és iránymutató az életemben. Hálás vagyok, hogy református iskolában gyakorolhatom a hivatásomat. Szüleim hitben és szeretetben neveltek testvéreimmel együtt, a tananyag mellett ezt szeretném átadni az itt tanuló gyermekeknek is.
"...akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el."1 
kép

Horgos Vilmos

8.. osztály, természetismeret
2002 óta dolgozom a pedagógiában, és próbálom a felső tagozatos diákokat Krisztus követésére nevelni. Azt tartom a legnagyobb pedagógiai sikernek, ha segítünk egy gyermeknek felfedeznie, hogy az  Isten milyen talentumokkal is áldotta meg.
Egy igazi református iskolában a helyes magyarságtudat mellett, a szolgáló élet és a tudatos Isten szerinti életvitel megtanítása a legfontosabb és egyben legnehezebb feladat. Tapasztalataim alapján csak egy hiteles életű pedagógus tud olyan mintákat átadni, amelyek a gyermekek életét végig tudják kísérni. A biatorbágyi éveimben remélem, hogy ilyen tanár tudok majd lenni.